Altid 137.000 produkter på lager


Almindelige forretningsbetingelser for firmakunder
hos Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH

Gældende pr. december 2014


 1. Gyldighedsområde

  1. Disse forretningsbetingelser er gældende for virksomheder, juridiske personer iht. offentlig ret eller særlig formue i offentlig-retlig forstand (i det følgende: kunden).

  2. Vores leverancer, ydelser og tilbud gives kun på grundlag af disse forretningsbetingelser. De er også gældende for alle fremtidige forretninger med kunden, såfremt det drejer sig om retshandler af samme eller lignende art.

  3. Kundens forretnings-/købsbetingelser er i strid med disse.

 2. Tilbud og kontraktindgåelse

  1. En bestilling fra kunden, der som tilbud kan kvalificere til indgåelse af en kontrakt, kan vi acceptere inden for to uger ved fremsendelse af en skriftlig bekræftelse eller ved udførelsen af en kontraktmæssig ydelse inden for samme frist.

  2. Med præsentationen af vores varer på vores hjemmeside eller i vores kataloger samt ved indrømmelse af muligheden for bestilling i vores onlineshop er der endnu ikke afgivet noget bindende tilbud fra vores side. Hvis kunden bestiller varer i vores onlineshop, betragtes dette som et tilbud til os om indgåelse af en købsaftale, i den forbindelse får kunden tilsendt alle oplysninger, der ligger til grund for aftalen skriftligt pr. e-mail. Med levering af varen modtager kunden kontraktoplysningerne i original form.

  3. Tegninger, illustrationer, mål, vægtangivelser eller andre ydelsesdata er kun bindende, hvis dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

 3. Levering

  1. Vores leveringsforpligtelser er under forbehold af, at vores egne leverandører leverer korrekt og rettidigt, medmindre den ukorrekte eller forsinkede levering til os, skyldes os selv.

  2. Oplysninger om leveringstider er omtrentlige, medmindre andet er aftalt med kunden. Leveringsfrister starter først efter fuldstændig afklaring af alle detaljer omkring udførelsen af ordren samt tekniske spørgsmål og forudsætter en korrekt opfyldelse af kundens forpligtelser. Vi bestræber os som udgangspunkt på, at få alle varer, som er til rådighed hos os ab lager, sendt afsted i løbet af to arbejdsdage. Hvis varer ikke er til rådighed straks, vil vi omgående meddele kunden herom. En særligt hurtig levering af varen, så den er fremme næste dag, er mulig med ekspresforsendelse, hvis vi har modtaget kundens bestilling rettidigt og varen er på lager.

  3. Ved alle bestillinger forbeholder vi os ret til at kontrollere kundens kreditværdighed og gøre leveringen afhængig af en delvis forudbetaling. Bestillingen behandles i så fald efter modtagelsen af den delvise forudbetaling.

  4. Forsinkes kunden i sin ordre til afsendelse, accept eller afhentning af varen, har vi ret til at forlange erstatning for de skader, der er opstået for os. Vi er berettiget til i hele perioden for kundens mora med modtagelsen at opbevare kundens leveringsgenstanden hos os, hos et speditionsfirma eller på et lager for kundens regning. Ved starten af kundens mora med modtagelsen overgår faren for hændelig forringelse eller hændelig undergang til kunden.

 4. Priser og betaling

  1. Vores priser gælder fra lager ekskl. fragt og den til enhver tid gældende moms.

  2. Vores fakturaer forfalder til betaling straks og uden rabat. Med hensyn til dekort i vederlag henviser vi til de aktuelle ramme- og betingelsesaftaler.

  3. Ved afhentning af varen kan betaling ske kontant, med EC-kort eller med kreditkort. Ved levering af varen kan kunden vælge mellem betalingstyperne forudgående kasse, Sepa-debitering, efterkrav, kreditkort, Paypal eller køb på faktura. Køb på faktura afvikler vi via vores eksterne betalingsudbyder BillPay GmbH, Berlin. Med hensyn til de andre detaljer henviser vi til vores separate betalingsbetingelser. Der er ikke noget krav fra kundens side om en bestemt betalingstype. Vi forbeholder os også ret til at acceptere andre betalingstyper, som vi også henviser til separat.

  4. Ved en ikke indløst SEPA-debitering skal fakturabeløbet plus et gebyr til dækning af vores udgifter på 15,00 € og bankens opkrævninger udlignes.

  5. Kommer kunden i mora med sine betalinger, beregner vi morarenter på 9%-point over den gældende basisrentesats samt en fast morasats på 40,00 €. Vi har ret til at gøre en højere moraskade gældende i tilfælde af, at dette kan dokumenteres.

 5. Risikoovergang

  Hvis varen efter kundens ønske sendes til kunden med et af ham beordret transportfirma, overgår risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af varen til kunden, senest når varen forlader lageret. Dette gælder uanset, hvem der betaler fragtomkostningerne.

 6. Tilbagetagelse pr. kulance

  Er vi indstillet på at ophæve kontrakten pr. kulance og til at tilbagetage den købte vare, hvilket kræver en forudgående udtrykkelig separat aftale med os, beregner vi en fast omkostningspris på 15% af varens nettoværdi, dog mindst 10,00 €. Accept af returneringer uden forudgående aftale om tilbagetagelse pr. kulance afvises af os. Kunden kan meddele os sit ønske om returnering på telefonnummer +49 3 67 34 / 35 416 . Det er en forudsætning for en tilbagetagelse pr. kulance, at varen er ubrugt og ubeskadiget.

 7. Ejendomsforbehold

  1. Frem til den endegyldige betaling af samtlige krav, der er opstået og vil opstå på grundlag af forretningsforbindelsen forbliver den leverede vare vores ejendom (vare købt under ejendomsforbehold). Ved flere krav eller løbende regning gælder ejendomsforbeholdet som sikring af saldokravet, også selvom enkelte vareleverancer allerede er betalt.

  2. I tilfælde af kontraktstridig adfærd fra kundens side, f.eks. forsinkelse med betaling, har vi efter foregående bestemmelse af en rimelige frist ret til at tilbagetage varen købt under ejendomsforbehold. Tilbagetager vi varen købt under ejendomsforbehold, udgør dette en ophævelse af kontrakten. Vi har ret til at sælge varen købt under ejendomsforbehold efter tilbagetagelsen. Efter fradrag af et rimeligt beløb til salgsudgifterne skal salgsudbyttet modregnes i det beløb, som kunden skylder os.

  3. Ved adgang for tredjemand til varen købt under ejendomsforbehold, især udlæg, skal kunden henvise til vores ejendomsret og straks meddele os dette, så vi kan gøre vores ejendomsrettigheder gældende.

  4. Kunden har ret til at behandle varen solgt under ejendomsforbehold i den almindelige forretningsgang og sælge den, sålænge kunden ikke er bagud med betaling. Pantsættelser eller sikringsoverdragelser er ikke tilladt. De fordringer, der opstår på baggrund af videresalg eller andre retsgrunde (forsikring, ulovlig handling) i relation til varen solgt under ejendomsforbehold overdrager kunden allerede på nuværende tidspunkt af sikkerhedsmæssige grunde til os i fuldt omfang. Vi giver uigenkaldeligt kunden myndighed til at opkræve de fordringer, der er overdraget til os for kundens regning i eget navn. Inkassofuldmagten bortfalder, hvis kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser korrekt, kommer i betalingsvanskeligheder, der indledes foranstaltninger til tvangsfuldbyrdelse eller der åbnes retslig konkurssag mod kundens formue eller en sådan afvises på grund af boets utilstrækkelighed.

  5. Vi er forpligtet til at frigive de sikkerheder, som vi har krav på, hvis den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger de krav, der stilles sikkerhed for med mere end 10%. I den forbindelse påhviler det os at vælge de sikkerheder, der skal frigives.

 8. Garanti

  1. Ved misligholdelse af en kontraktforpligtelse har kunden over for os de lovbestemte rettigheder iht. følgende bestemmelser. Kunden har kun krav på garantiydelse, hvis han har opfyldt sine undersøgelses- og reklamationsrettigheder iht. § 377 HGB.

  2. Garantien bortfalder, hvis kunden uden vores accept ændrer den leverede genstand eller lader den ændre af tredjemand og derved gør afhjælpning af manglen umulig eller besværliggør den urimeligt. Under alle omstændigheder påhviler de merudgifter i forbindelse med afhjælpningen af manglen, der opstår på grund af ændringen, kunden.

  3. Ved berettiget og rettidig reklamation har kunden i løbet af garantiperioden krav på efterfølgende opfyldelse; med hensyn til typen på den efterfølgende opfyldelse - afhjælpning af manglen eller levering af en mangelfri vare - har vi ret til at vælge frit. Mislykkes den efterfølgende opfyldelse eller findes flere forsøg på efterfølgende opfyldelse urimelige for kunden, har kunden ret til dekort eller til ophævelse af kontrakten.

  4. Kunden kan først gøre krav på skadeserstatning på betingelserne nævnt under pkt. 9 gældende, hvis den efterfølgende opfyldelse er mislykket eller vi afviser efterfølgende opfyldelse. Kundens ret til krav om yderligere skadeserstatning på betingelserne bestemt under pkt. 9 påvirkes ikke heraf.

  5. Krav mod os på grund af mangler påhviler kun kunden og kan ikke overdrages.

  6. Garantifristen udgør et år fra levering.

 9. Ansvar

  1. Vi hæfter kun for opståede skader, i tilfælde hvor skaderne skyldes en væsentlig kontraktsforpligtelse eller en forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra vores side, vores juridiske repræsentant eller medhjælpere ved opfyldelsen af kontrakten. Hvis en væsentlig kontraktsforpligtelse overtrædes let uagtsomt, er vores ansvar begrænset til de forudsigelige skader ved den slags kontrakter. En væsentlig aftaleforpligtelse er givet ved forpligtelser, hvis opfyldelse først gøres mulig af en korrekte realisering af aftalen eller hvis overholdelse kunden har tillid til og burde have tillid til.

  2. Et mere vidtgående ansvar for skadeserstatning er udelukket. Ansvar på grund af strafbar krænkelse af liv, legeme eller helbred iht. de lovmæssige bestemmelser påvirkes ikke deraf. Dette gælder også for det obligatoriske ansvar iht. produktansvarsloven.

 10. Databeskyttelse

  Kundens data behandles som led i kunderådgivning og kundeoplysning udelukkende af virksomheder i vores virksomhedsgruppe. Kundens data overdrages kun til tredjemand, hvis dette er nødvendigt af hensyn til realiseringen af købskontrakten, f.eks. i forbindelse med forsendelse.

 11. Opfyldelsessted/værneting/anvendelig ret

  1. Opfyldelsessted for samtlige leveringsforpligtelser er for vores vedkommende og for de øvrige aftaleforpligtelser for begge parter vores forretningshjemsted.

  2. Denne aftale og disse forretningsbetingelser samt den samlede retsrelation mellem kunden og os er underlagt retten i Tyskland under udelukkelse af alle henvisninger til andre retsordner og internationale aftaler. Den internationale købelov har ikke gyldighed.

  3. For alle tvister, der udspringer af dette aftaleforhold er vores forretningshjemsted værneting. Vi har dog ret til også at gøre krav gældende ad rettens vej over for kunden på dennes forretningshjemsted.